AddType "text/html; charset=koi8-r" .html .htm .shtml XX a. antros pus?s dail? Lietuvoje

XX A. II-OS PUS?S

DAIL? LIETUVOJE

Pirma dalis

GRAFIKA

?i dail?s priemon? jums pad?s:

  • Supa?indinti moksleivius su ?iuolaikinio meno k?r?jais, k?rybos b?dais, kryptimis, meno formomis XX a. II-oje pus?je Lietuvoje

  • Susipa??stant su Lietuvos kult?ros paveldu, suvokti Lietuvos viet? pasaulio kult?ros kontekste, ugdyti paveldo i?saugojimo ir puosel?jimo poreik?;

  • Ugdyti pagarb? ?moni? meninei k?rybai, i?rai?kos individualumui, savitumui, originalumui, tuo pa?iu savyje ugdyti ?ias savybes;

  • Suprasti men?- kaip tam tikr? kalb?, komunikacijos priemon?;

  • Kurti intelektuali?, kompeteting? ir k?rybing? visuomen?;

  • Tobulinti moksleivi? ir mokytoj? ?g?d?ius naudojant informacines technologijas;

  • Palengvinti mokytojo darb? pateikiant moksleiviams vaizdines priemones meno istorijos, dail?s pa?inimo, tekstil?s technologij? pamokose;

  • Suteikti pamokoms didesnio patrauklumo;

  • Skatinti moksleivius da?niau naudotis naujomis informacin?mis technologijomis;

KERAMIKA

NAUJIEJI

MENAI

SKULPT?RA

TEKSTIL?

INTERNETEKA

Darbas geriausiai matomas ne ma?esne kaip 800x600 ta?k? rai?ka

 

Priemon?s autor?: Romualda Zareckien? - Ukmerg?s Antano Smetonos gimnazijos dail?s mokytoja-metodinink?
 
Darbo suk?rimo data: 2002 m. spalis